REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „RABAT W SIERPNIU”

Warszawa, dnia 26 lipca 2019 r.

  

 

§ 1 Zasady ogólne. 

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej

  prowadzonej pod nazwą „Rabat w sierpniu” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka Zebra A/S z siedzibą w Kopenhadze (Królestwo Danii), adres: ul. Strangade 71-73, DK-1401 Copenhagen K, numer w rejestrze przedsiębiorców: (CVR) 15 69 04 88 (dalej jako: „Organizator”).
 3. Organizator jest właścicielem spółki Tiger WarsawSp.z o.o.z siedzibą w Warszawie,ul. 17 Stycznia 45 D, 02-146 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000396181, posiadającej NIP 5222988977, REGON 145487640 (dalej jako: Tiger Warsaw”) oraz spółki Tiger Stores Poland 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Maltańska 1, 61-131 Poznań, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000511943, NIP: 7831712310, REGON: 302711799 (dalej jako: „Tiger Stores Poland 2”), prowadzących na terenie Rzeczypospolitej Polski sklepy pod należącą do Organizatora marką Flying Tiger Copenhagen.
 4. Akcja Promocyjna trwa od 29 lipca 2019 r. do 5 września 2019 r. włącznie.
 5. Akcja Promocyjna realizowana jest w sklepach stacjonarnych działających pod marką Flying Tiger Copenhagen prowadzonych przez Tiger Warsaw oraz Tiger Stores Poland 2 na terenie Rzeczypospolitej Polski.
 6. Regulaminbędziedostępnydowgląduwsklepachstacjonarnychwskazanychw ust. 5 powyżej oraz na stronie internetowej Organizatora – https://pl.flyingtiger.com/pl- PL/competition.

 

§ 2 Zasady udziału w Akcji Promocyjnej.  

 1. W ramach Akcji Promocyjnej, Organizator, na zasadach określonych w Regulaminie, prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, każdej osobie, która w okresie od 29 lipca 2019 r. do 27 sierpnia 2019 r. zapisała się do newslettera Organizatora za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.flyingtiger.com, na wskazany przez nią, przy zapisywaniu się do newslettera, adres poczty elektronicznej e-mail, jeden bezpłatny kupon rabatowy uprawniający do otrzymania rabatu w wysokości 15% na zakup produktów w sklepie Tiger Warsaw oraz Tiger Stores Poland 2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie trwania Akcji Promocyjnej (dalej jako: “Kupon rabatowy”).
 2. W Akcji promocyjnej może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełniła warunek wskazany w ust. 1 powyżej, zaś osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może brać udział w Akcji promocyjnej tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego (dalej jako: “Uczestnik”).
 3. Wykorzystanie Kuponu rabatowego odbywa się poprzez dokonanie przez Uczestnika w Okresie trwania Akcji Promocyjnej zakupu produktów w sklepie stacjonarnym Tiger Warsaw bądź Tiger Stores Poland 2, połączonego z okazaniem kasjerowi wydruku posiadanego Kuponu rabatowego lub poprzez okazanie go na swoim urządzeniu mobilnym, w sposób pozwalający odczytać znajdujący się na nim kod Kuponu rabatowego, dokonanym najpóźniej przed dokonaniem płatności za ten zakup. Wykorzystanie Kuponu rabatowego powoduje naliczenie jednorazowego rabatu w wysokości 15% naliczonego od transakcji zakupu produktów połączonej z wykorzystaniem tego Kuponu rabatowego.
 4. Przy jednej transakcji może być użyty tylko jeden Kupon rabatowy.
 5.  Akcją promocyjną nie są objęte produkty spożywcze, co oznacza, iż Kupon rabatowy nie może być wykorzystany przy ich zakupie.
 6. Tiger Warsaw oraz Tiger Stores Poland 2 uprawnione są do odmowy przyjęcia Kuponu rabatowego i jego realizacji, jeżeli Kupon rabatowy okazany kasjerowi budzi jego wątpliwości, co do możliwości jego użycia, a także autentyczności i legalności pochodzenia.
 7. Posiadaczowi Kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości objętego nim rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego lub jego zamiany na środki pieniężne lub inne niepieniężne środki płatnicze.
 8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu zakupionych w sklepie Tiger Warsaw lub Tiger Stores Poland 2 produktów objętych rachunkiem, którym udokumentowana została transakcja, w ramach której Uczestnik wykorzystał Kupon rabatowy na zasadach określonychw Regulaminie. Dotyczy to wszystkich produktów objętych tym rachunkiem.

 

§ 3 Postanowienie końcowe.   

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Akcji Promocyjnej.
 3. Udział Uczestnika w Akcji promocyjnej oznacza akceptację zasad zawartych w Regulaminie.
 4. Zapisanie się do newslettera wiąże się z wyrażeniem zgody na otrzymywanie na podaną przy rejestracji skrzynkę odbiorczą e-mail wiadomości z informacjami dotyczącymi marki Flying Tiger Copenhagen, włączajac w to oferty i inne informacje dotyczące np. konkursów lub wydarzeń organizowanych w sklepach działajacych pod tą marką. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności, do której link znajduje się na stronie Organizatora.
 5. Regulamin jest dostępny do wglądu w sklepach stacjonarnych Organizatora oraz w jego siedzibie.
 6. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej należy składać pisemnie na adres Organizatora lub elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@tigerwarsaw.pl.
 7. ReklamacjedotycząceAkcjipromocyjnejbędąrozpatrywaneprzezOrganizatora w terminie 14 dni od ich złożenia. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie udzielona zgłaszającemu, w ten sam sposób, w jaki została złożona przez niego reklamacja.

Odwiedź galerię kreatywnych pomysłów

Zainspiruj się naszą nieokiełznaną naturą. Odwiedź nasz profil @flyingtiger w serwisie Instagram
Używamy plików cookie do zbierania użytecznych informacji o tym, jak nasza strona jest używana, abyśmy mogli ją ulepszać. Zezwalamy również stronom trzecim na wykorzystywanie plików cookie do tworzenia statystyk dotyczących wizyt na naszej stronie internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie tej strony, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie, w tym opis wyłączania obsługi plików cookie na naszej stronie internetowej, można znaleźć tutaj