Polityka Prywatności

Polityka Prywatności dla Klientów do pobrania tutaj 

Polityka Prywatności dla Kontrahentów do pobrania tutaj

Polityka Prywatności dla Kandydatów do pracy do pobrania tutaj

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KLIENTÓW

TIGER WARSAW SP. Z O.O.

 

Jako administrator danych osobowych, Tiger Warsaw Sp. z o.o. („My”, „Nas”) ma obowiązek chronić dane osobowe, a naszym celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, ponieważ uznajemy i szanujemy Twoją prywatność.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak przetwarzamy (np. zbieramy, wykorzystujemy, udostępniamy i przetwarzamy w inny sposób) Twoje dane osobowe. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, jak również z prawem mającym zastosowanie. 

 • KIM JESTEŚMY?

Spółką odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich informacji osobistych jest:

Tiger Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396181, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 5222988977.


 • DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • JAKIE TWOJE DANE OSOBOWE MOŻEMY PRZETWARZAĆ?

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w określonych celach wymienionych powyżej w pkt 2. i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne. Możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 • JAK ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

  Zwykle zbieramy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie. Możemy również zbierać informacje osobiste o Tobie z innych źródeł, na przykład:

 • JAKIE MASZ PRAWA?
 1. aby dostarczyć Ci produkty lub świadczyć usługi, o które wnioskowałeś i do których zbieramy informacje
 2. aby informować Cię o produktach i usługach
  • Przetwarzanie Twoich danych osobowych do potrzeb opisanych w pkt a) i b) jest konieczne do wykonania umowy zawartej z Tobą lub podejmowania działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podstawą prawną jest art. 6.1b rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 3. aby poznać Cię lepiej
 4. w ramach naszych kontaktów marketingowych i innych
 5. aby wysyłać treści marketingowe i oferty dostosowane do Twoich preferencji i zainteresowań
  • Przetwarzanie Twoich informacji osobistych do celów opisanych w ppkt c), d) i e) jest konieczne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu wprowadzania na rynek naszych produktów i usługi przeznaczonych dla Ciebie i informowania Cię o wydarzeniach odbywających się w naszych sklepach. Podstawą prawną jest art. 6.1f rozporządzenia o ochronie danych.
  • Jeżeli jest to wymagane przez prawo, wysyłamy emarketing tylko za Twoją zgodą.
 6. postępowania wyjaśniające, statystyka i analizy mające na celu usprawnienie dystrybucji produktów, usług i technologii
  • Przetwarzanie Twoich informacji osobistych jest konieczne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu ciągłego usprawniania produktów, usług i technologii, a także łatwości dokonywania zakupów u nas. Podstawą prawną jest art. 6.1f rozporządzenia o ochronie danych. 

    

 7. obsługa roszczeń, jakie możesz wnieść przeciwko nam
  • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy zawartej z nami. Podstawą prawną jest art. 6.1b rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Przetwarzanie może również być konieczne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu przestrzegania obowiązków prawnych albo obsługi roszczenia gwarancyjnego albo usprawnić jakości naszych produktów i usług. Podstawą prawną jest art. 6.1 ust. c) i ust. f) rozporządzenia o ochronie danych.
  • Jeżeli obsługa roszczeń wymaga przetwarzania informacji dotyczących zdrowia, przetwarzamy tylko takie wrażliwe informacje osobiste jeżeli udzielisz zgody albo jeżeli jest to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Podstawą prawną jest art. 9.2 ust. a) i ust. f) rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Rejestrowanie nagrań monitoringu wizyjnego
  • Przetwarzanie jest konieczne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania kradzieży oraz dokumentowania i zgłaszania kradzieży sklepowych na policji. Podstawą prawną jest art. 6.1f rozporządzenia o ochronie danych.

    

 1. Zwykłe dane osobowe, takie jak:
  • Podstawowe dane kontaktowe (np. nazwisko, adres, numer telefonu i adres mailowy)
  • Zdjęcia (czasami wykonujemy zdjęcia w naszych sklepach w związku ze specjalnymi wydarzeniami, np. otwarcie albo ponowne otwarcie sklepu, sprzedaże specjalne albo inne kampanie. W takim przypadku zawsze przy wejściu do sklepu znajdują się oznaczenia informujące o tym, a jeżeli wydarzenie specjalne jest ograniczone do pewnego miejsca, w bezpośredniej bliskości tego miejsca. Możemy również przetwarzać zdjęcia, które wysyłasz do nas w związku z konkursami, w których uczestniczysz)
  • Udział w konkursach i wyniki
  • Nagrania monitoringu wizyjnego
  • Informacje podane przez Ciebie w związku ze złożeniem skargi
 2. Wrażliwe dane osobowe, takie jak:
  • Jeżeli wniesiesz roszczenie klienta zawierające informacje zdrowotne, administrator zbiera i przetwarza niezbędne informacje zdrowotne na potrzeby obsługi roszczenia. Zwykle informacje zdrowotne zbierane są od Ciebie. Przetwarzamy wrażliwe informacje osobiste tylko po uzyskaniu zgody albo jeżeli jest to konieczne dla wypełnienia obowiązku prawnego albo obrony wobec roszczenia prawnego.

    

 1. Źródła online, np. media społecznościowe
 2. Podmioty powiązane z nami i nasi kontrahenci
 3. Nagrania monitoringu wizyjnego
 4. Informacje podane przez Ciebie w związku ze złożeniem skargi

   

  • Z KIM DZIELIMY SIĘ TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

   Możemy dzielić się twoimi danymi osobowymi z:

 1. Centralą Zebra A/S w Danii
 2. Dostawcy i sprzedawcy, z którymi pracujemy, np. dostawca produktów, które sprzedajemy, dostawcy usług, wsparcie techniczne, konsultanci IT, usługi pomocnicze i instytucje finansowe, łącznie z zakładami ubezpieczeń.
 3. Władze publiczne, np. podatkowe, policja.

  Gdy do przetwarzania danych osobowych angażujemy w naszym imieniu podmiot przetwarzający dane, zlecamy takie przetwarzanie w formie pisemnej. Wybieramy podmiot przetwarzający dane, który zapewnia dostateczne gwarancje dotyczące technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa odpowiedniego przetwarzania, zobowiązujemy podmiot przetwarzający dane do działania w naszym imieniu i według naszych instrukcji i do przestrzegania wszelkich mających zastosowanie aktów prawnych dotyczących działań podmiotów przetwarzających dane. Ponadto narzucamy w formie pisemnej odpowiednie wymagania ochrony danych i bezpieczeństwa informacji wobec podmiotów przetwarzających dane.

  Od czasu do czasu możemy ujawniać dane osobowe innym stronom, na przykład osobom (fizycznym albo prawnym) albo organizacjom, którym możemy być zmuszeni ujawniać informacje osobiste na podstawie odpowiednich przepisów prawa mających zastosowanie, w tym między innymi władzom egzekwującym przepisy prawa, instytucjom finansowym oraz centralnym i lokalnym jednostkom rządu.

  Dane osobowe mogą również być ujawnione w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, sprzedażą albo cesją aktywów, fuzją, rezygnacją z części działalności albo innymi zmianami sytuacji finansowej naszej lub któregokolwiek z naszych podmiotów zależnych.

  Dane osobowe mogą również być ujawniane jeżeli będzie to konieczne dla zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów (o ile nie narusza to Twoich praw i wolności), albo według naszej oceny w celu przestrzegania prawa mającego zastosowanie, obowiązków prawnych lub wynikających z regulacji lub zapytań lub żądań wynikających z regulacji.

   

  • W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH PRZEŚLEMY TWOJEDANE OSOBOWE POZA UE/EOG?

   W niektórych przypadkach przekazujemy dane osobowe do krajów poza UE / EOG, np. podczas korzystania z usług dostawców IT w takich krajach.

   Takie przekazywanie danych następuje tylko w określonych celach podanych powyżej w pkt 2, a my zawsze zapewniamy zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa do takiego przekazywania danych, zgodnie z określeniem poniżej:

 1. Kraj został / kraje zostały uznane przez Komisję Unii Europejskiej jako mające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 2. Kraj został / kraje zostały uznane przez Komisję Unii Europejskiej jako nie mające odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. W takich przypadkach zapewniamy odpowiednie środki bezpieczeństwa do przekazania danych przez zastosowanie „Standardowych wzorów umów w odniesieniu do przekazywania danych osobowych do krajów trzecich”, opublikowanych przez Komisję Unii Europejskiej, albo jakiejkolwiek innej formy umowy zatwierdzonej przez odpowiednie władze. Możesz uzyskać kopię umowy kontaktując się z nami: biuro@tigerwarsaw.pl

   

  • JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

   Zachowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których dane zostały zebrane albo później przetworzone. Zasadą ogólną jest to, że przechowujemy dane dotyczące umów z klientami i zakupów przez [5 lat] od końca roku, w którym zawarto umowę albo dokonano zakupu.

   Jeżeli jest to konieczne do realizacji celów wymienionych powyżej, przechowujemy Twoje informacje przez dłuższy czas. Możemy również zachować Twoje informacje osobiste przez dłuższy czas, jeżeli mamy taki obowiązek prawny albo jeżeli jest to konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

   Mamy określone zasady polityki przechowywania danych w odniesieniu do następujących typów informacji osobowych:

 • Informacje przetwarzane w odniesieniu do roszczeń klienta usuwane są po 2-ch latach po terminie upływu rozliczenia roszczenia
 • Nagrania z monitoringu wizyjnego usuwane są najpóźniej 21 dni od daty nagrania, chyba że dłuższy czas zachowania jest konieczny do obsługi sporu

   

  • A JEŻELI PODANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCHJEST OBOWIĄZKOWE?

   W niektórych przypadkach podanie co najmniej niektórych danych osobowych jest wymogiem koniecznym do zawarcia umowy. Wobec tego gdy odmówisz udostępnienia takich danych osobowych nie będziemy mogli świadczyć usług oczekiwanych przez Ciebie.

    

  • JAKIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA STOSUJEMY?

   Wdrażamy środki bezpieczeństwa służące zabezpieczeniu Twoich danych osobowych przed ingerencją, utratą, zniszczeniem i nieupoważnionym dostępem. Ciągle weryfikujemy nasze procedury bezpieczeństwa w odniesieniu do najnowszych osiągnięć techniki.

   W praktyce zapewnienie 100% bezpieczeństwa nie jest możliwe, dlatego nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że informacje są zupełnie zabezpieczone przed każdym, komu uda się ominąć środki bezpieczeństwa i uzyskać dostęp do danych. Wobec tego podajesz swoje informacje o danych na własną odpowiedzialność.
    

Ogólnie rzecz biorąc, masz następujące prawa:

 • Masz prawo żądać dostępu, sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych.
 • Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Twoich informacji osobistych oparte jest na Twojej zgodzie, masz prawo wycofać zgodę w dowolnym czasie. Wycofanie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed wycofaniem zgody.
 • Masz prawo otrzymać swoje informacje osobiste w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego (przenoszenie danych).

Prawa te mogą podlegać pewnym warunkom lub ograniczeniom. Na przykład, w określonym przypadku może nie być pewne, czy masz prawo do przenoszenia danych – zależy to od specyficznych okoliczności przetwarzania. Jeśli zażądasz usunięcia swoich danych osobowych, nie będziemy mogli świadczyć usług oczekiwanych przez Ciebie.

Możesz zawsze wnieść skargę do organu nadzorczego ochrony danych:

Prezes Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, https://uodo.gov.pl

Lista krajów poza EOG, do których możemy przekazywać Twoje dane jest dostępna do pobrania tutaj. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KONTRAHENTÓW

Tiger Warsaw Sp. z o.o.

 

Jako administrator danych, Tiger Warsaw Sp. z o.o. („My”, „Nas”) ma obowiązek chronić informacje osobiste, i naszym celem jest zapewnienie Ci poczucia bezpieczeństwa przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, ponieważ uznajemy i szanujemy twoją prywatność.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak przetwarzamy (np. zbieramy, wykorzystujemy, współdzielimy i przetwarzamy w inny sposób) Twoje dane osobowe. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, jak również z prawem mającym zastosowanie.

 • KIM JESTEŚMY?

  Spółką odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest:

  Tiger Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396181, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 5222988977.

   

 • DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

  Przetwarzamy dane osobowe dotyczące Ciebie w następujących celach:

 • JAKIE TWOJE DANE OSOBOWE MOŻEMY PRZETWARZAĆ?

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w określonych celach wymienionych powyżej w pkt 2, i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne. Możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

  Zwykłe dane osobowe, takie jak: Podstawowe dane kontaktowe (np. twoje nazwisko i adres, numer telefonu i adres mailowy w firmie, organie władzy czy organizacji, które reprezentujesz) 

   

 • JAK ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

  Zwykle zbieramy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie albo od firmy, organizacji władzy lub organizacji, które reprezentujesz. Możemy również zbierać informacje osobiste o Tobie z innych źródeł, którymi mogą być:

 • JAKIE MASZ PRAWA?
 • aby świadczyć Ci usługi, do których zbieramy informacje
 • dla zapewnienia komunikacji z Tobą odnośnie usług i naszej relacji biznesowej z firmą, władzami lub organizacją, które reprezentujesz.
 • w ramach naszych kontaktów marketingowych i innych
  • Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tych celach jest konieczne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu kontaktowania się z Tobą i przedsiębiorstwem, organem władzy albo organizacją, które reprezentujesz, jak też w celu wprowadzania na rynek naszych wyrobów i usług oraz informowania Cię o tym, co dzieje się w naszych sklepach. Podstawą prawną jest art. 6.1f rozporządzenia o ochronie danych.

    

 1. Źródła online, np. media społecznościowe
 2. Podmioty powiązane z nami i nasi kontrahenci

   

  • Z KIM DZIELIMY SIĘ TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

   Możemy dzielić się Twoimi danymi osobowymi z:

 1. Jednostkami zależnymi i kontrahentami, jeżeli mają one prawnie uzasadniony interes
 2. Dostawcami i sprzedawcami, z którym pracujemy, na przykład dostawcami usług, wsparciem technicznym, konsultantami IT i służbami wsparcia
 3. Władzami publicznymi

   

  • W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH PRZEŚLEMY TWOJE DANE OSOBOWE POZA UE/EOG?

   W niektórych przypadkach przekazujemy dane osobowe do krajów poza UE / EOG.

   Takie przekazywanie danych następuje tylko w określonych celach podanych powyżej w pkt 2, a my zawsze zapewniamy zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa do takiego przekazywania danych, zgodnie z określeniem poniżej:

 1. Kraj został / kraje zostały uznane przez Komisję Unii Europejskiej jako mające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

   

 2. Kraj został / kraje zostały uznane przez Komisję Unii Europejskiej jako nie mające odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. W takich przypadkach zapewniamy odpowiednie środki bezpieczeństwa do przekazania danych przez zastosowanie „Standardowych wzorów umów w odniesieniu do przekazywania danych osobowych do krajów trzecich”, opublikowanych przez Komisję Unii Europejskiej, albo jakiejkolwiek innej formy umowy zatwierdzonej przez odpowiednie władze. Możesz uzyskać kopię umowy kontaktując się z nami: biuro@tigerwarsaw.pl

   

  • JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

   Zachowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których dane zostały zebrane albo później przetworzone. Ogólnie możesz oczekiwać, że usuniemy Twoje dane osobowe, gdy przestaniesz być osobą do kontaktów po stronie firmy, organu władzy lub organizacji, które reprezentujesz.

    

  • A JEŻELI PODANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

   W niektórych przypadkach podanie co najmniej niektórych informacji osobistych jest wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.

   Gdy odmówisz udostępnienia takich danych osobowych, nie będziemy mogli świadczyć usług oczekiwanych przez Ciebie. 

    

  • JAKIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA STOSUJEMY?

   Wdrażamy środki bezpieczeństwa służące zabezpieczeniu Twoich danych osobowych przed ingerencją, utratą, zniszczeniem i nieupoważnionym dostępem. Ciągle weryfikujemy nasze procedury bezpieczeństwa w odniesieniu do najnowszych osiągnięć techniki.

   W praktyce zapewnienie 100% bezpieczeństwa nie jest możliwe, dlatego nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że informacje są zupełnie zabezpieczone przed każdym, komu uda się ominąć środki bezpieczeństwa i uzyskać dostęp do danych. Wobec tego podajesz swoje dane osobowe na własną odpowiedzialność.

    

Ogólnie rzecz biorąc, masz następujące prawa:

 • Masz prawo żądać dostępu, sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych.
 • Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych oparte jest na Twojej zgodzie, masz prawo wycofać zgodę w dowolnym czasie. Wycofanie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed wycofaniem zgody.
 • Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego (przenoszenie danych).

 

Prawa te mogą podlegać pewnym warunkom lub ograniczeniom. Na przykład, w określonym przypadku może nie być pewne, czy masz prawo do przenoszenia danych – zależy to od specyficznych okoliczności przetwarzania. Jeśli zażądasz usunięcia swoich danych osobowych, nie będziemy mogli świadczyć usług oczekiwanych przez Ciebie.

Możesz zawsze wnieść skargę do organu nadzorczego ochrony danych:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, https://uodo.gov.pl/

Lista krajów poza EOG, do których możemy przekazywać Twoje dane jest dostępna do pobrania tutaj.  

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH ZATRUDNIENIA

TIGER WARSAW SP. z o.o.

 

Jako administrator danych osobowych, Tiger Warsaw Sp. z o.o. („My”, „Nas”) ma obowiązek chronić dane osobowe, a naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, ponieważ uznajemy i szanujemy Twoją prywatność.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak przetwarzamy (tj. zbieramy, wykorzystujemy, udostępniamy i przetwarzamy w inny sposób) Twoje dane osobowe  ( dalej także jako informacje osobiste). Będziemy przetwarzać Twoje informacje osobiste zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, jak również z prawem mającym zastosowanie.

 • KIM JESTEŚMY?

  Spółką odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest:

  Tiger Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396181, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 5222988977.

   

 • DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

  Przetwarzamy dane osobowe dotyczące Ciebie w następujących celach:

  • aby informować Cię o wolnych etatach odpowiadających profilowi pracy, jaki utworzyłeś w portalu rekrutacyjnym;
  • aby ocenić Twoje umiejętności, cechy i kwalifikacje, abyśmy mogli stwierdzić, czy możemy zaproponować Ci pracę w naszej firmie;
   • Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tych celach jest konieczne, abyśmy mogli podjąć działanie na Twoją prośbę (złożoną w formie wniosku o zatrudnienie u nas) przed zawarciem umowy. Podstawą prawną jest art. 6.1b rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   • Przetwarzanie jest również konieczne w realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu zarządzania procesem rekrutacji i poszukiwania odpowiednich osób do zatrudnienia. Podstawą prawną jest art. 6.1f rozporządzenia o ochronie danych.
   • Na podstawie prawa mającego zastosowanie możemy mieć obowiązek przetwarzania informacji o Twoich dokumentach [dowód osobisty / paszport]. Podstawą prawną jest art. 6.1c rozporządzenia o ochronie danych.

     

 • JAKIE TWOJE INFORMACJE OSOBISTE MOŻEMY PRZETWARZAĆ?

  Możemy zbierać informacje o szczególnych umiejętnościach, rekrutacji i podaniach, wykształceniu i szkoleniach, np. informacje zawarte w podaniach i życiorysach / CV, informacje o historii zatrudnienia i referencje, historii wykształcenia, kwalifikacjach profesjonalnych, językach obcych i innych umiejętnościach, wynikach oceny umiejętności zarządzania, wynikach badań osobowości, planach rozwoju, gotowości do zmiany miejsca pobytu, wizach i paszporcie, oraz o wszelkich zarejestrowanych lub publicznie dostępnych informacjach.

   

 • JAK ZBIERAMY TWOJE INFORMACJE OSOBISTE?

  Możemy zbierać informacje osobiste w następujący sposób:

 • Z KIM DZIELIMY SIĘ TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

  Możemy udostępniać informacje podstawowe o Tobie, takie jak imię i nazwisko, osobom lub firmom wymienionym w pkt 4. ppkt  c. (ii),(iii) i (iv) powyżej.

   

 • W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH PRZEŚLEMY TWOJE DANE OSOBOWE DO KRAJÓW TRZECICH POZA UE/EOG?

  W niektórych przypadkach przekazujemy informacje osobiste do krajów poza UE / EOG, np. podczas korzystania z usług dostawców IT w takich krajach.

  Aktualny wykaz krajów, do których możemy przekazywać dane, znajduje się w wykazie krajów trzecich.

  Takie przekazywanie danych następuje tylko w określonych celach podanych powyżej w pkt 2, a my zawsze zapewniamy zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa do takiego przekazywania danych, zgodnie z określeniem poniżej:

  1. Kraj został / kraje zostały uznane przez Komisję Unii Europejskiej jako mające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
  2. Kraj został / kraje zostały uznane przez Komisję Unii Europejskiej jako nie mające odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.W takich przypadkach zapewniamy odpowiednie środki bezpieczeństwa do przekazania danych przez zastosowanie „Standardowych wzorów umów w odniesieniu do przekazywania danych osobowych do krajów trzecich”,opublikowanych przez Komisję Unii Europejskiej, albo jakiejkolwiek innej formy umowy zatwierdzonej przez odpowiednie władze. Możesz uzyskać kopię umowy kontaktując się z nami: biuro@tigerwarsaw.pl

    

 • JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE INFORMACJE OSOBISTE?

  Informacje o osobach kandydujących, które nie są zatrudnione, przechowywane są przez okres trwania rekrutacji, chyba że kandydaci zgodzą się na dłuższy czas przechowywania danych. Do osób poszukujących zatrudnienia, które zostaną zaangażowane ,zastosowanie ma nasza polityka prywatności dla pracowników.

   

 • CZY PODANIE TWOICH INFORMACJI OSOBISTYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

  Podawanie informacji osobistych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz informacji wymaganych pod kątem określonego miejsca pracy, możesz nie być uwzględniony w procedurze rekrutacji na dane stanowisko.

  Ponadto jeśli masz kwalifikacje, o których nam nie powiesz,nie będziemy w stanie uwzględnić tego w ocenie ofert, jakie możemy Ci przedstawić.

   

 • JAKIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA STOSUJEMY?

  Wdrażamy środki bezpieczeństwa służące zabezpieczeniu Twoich danych osobowych przed ingerencją, utratą, zniszczeniami lub nieupoważnionym dostępem. Ciągle weryfikujemy nasze procedury bezpieczeństwa w odniesieniu do najnowszych osiągnięć techniki.

   

 • JAKIE MASZ PRAWA?
 1. bezpośrednio od Ciebie, na przykład poprzez procedurę rekrutacji
 2. od kontrahentów lub przedsiębiorstw zależnych, na przykład poprzez procedurę rekrutacji
 3. od stron trzecich, co może obejmować:
  1. materiały referencyjne,
  2. informacje o poprzednich pracodawcach,
  3. instytucje edukacyjne, czy też
  4. inne strony trzecie, łącznie z firmami sprawdzającymi historię kandydata i zewnętrznymi agencjami rekrutacyjnymi.

    

Ogólnie rzecz biorąc, masz następujące prawa:

 • Masz prawo żądać dostępu, sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych.
 • Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych oparte jest na Twojej zgodzie, masz prawo wycofać zgodę w dowolnym czasie. Wycofanie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed wycofaniem zgody.
 • Masz prawo otrzymać swoje informacje osobiste w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego (przenoszenie danych).

Prawa te mogą podlegać pewnym warunkom lub ograniczeniom. Na przykład, w określonym przypadku może nie być pewne, czy masz prawo do przenoszenia danych – zależy to od specyficznych okoliczności przetwarzania. Jeśli zażądasz usunięcia swoich danych osobowych, nie będziemy mogli świadczyć usług oczekiwanych przez Ciebie.

Pamiętaj, że zawsze możesz wnieść skargę do:  

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Lista krajów poza EOG, do których możemy przekazywać Twoje dane jest dostępna do pobrania tutaj. 

Do góry
Używamy plików cookie do zbierania użytecznych informacji o tym, jak nasza strona jest używana, abyśmy mogli ją ulepszać. Zezwalamy również stronom trzecim na wykorzystywanie plików cookie do tworzenia statystyk dotyczących wizyt na naszej stronie internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie tej strony, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie, w tym opis wyłączania obsługi plików cookie na naszej stronie internetowej, można znaleźć tutaj